"Публично-частните партньорства - в услуга на природата и хората "Източник на финансиране - Оперативна програма "Административен капацитет"

Обща стойност на проекта - 558 646,12 лв.Основни на дейности:

 • Управление на проекта.
 • Провеждане на обучение на администрациите на природните паркове за същността, различните форми и приложения на ПЧП.
 • Проучване на национално ниво за ПЧП в защитените територии и в частност – Природните Паркове.
 • Проучване и анализ на международния опит и добри практики относно прилагането на ПЧП в защитени територии.
 • Локални проучвания за идентифициране на съществуващите и потенциалните ПЧП в ПП на България.
 • Разработване на насоки и стандартизирани образци на пакет от документи обслужващи ПЧП.
 • Практически обучения за реализиране на ПЧП на територията на природните паркове в България.
 • Обучение и обмен на успешни практики и опит (в чужбина) в създаването на ПЧП в ЗТ.
 • Подготовка за реализиране на конкретни ПЧП (избрано от портфолиото) в българските природни паркове.
 • Дейности за информация и публичност.


 • Период за изпълнение 12 месеца

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007 - 2013 г."