ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ
ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
ЗАКОН ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ