УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ШУМЕНСКО ПЛАТО“


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда функциите, дейността и организацията на работа на дирекция на природен парк „Шуменско плато“ (ДПП), наричана по-нататък „дирекция”.

Чл. 2. (1) Дирекцията е специализирано териториално звено на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), създадена със заповед на изпълнителния директор на ИАГ, на основание чл. 159 от Закона за горите. Дирекцията е създадена за изпълнение на заповедта за обявяване и плана за управление на природен парк „Шуменско плато“, Защитена зона по Директива за запазването на природните местообитания на дивата флора и фауна BG0000382 „Шуменско плато“ (РМС № 122 от 02 март 2007 г.), където защитените зони се припокриват с територията на парка;

(2) Дирекцията е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка – структура на ИАГ.

(3) Дирекцията подпомага изпълнителния директор на ИАГ при провеждане на държавната политика в областта на опазването, устойчивото използване и възстановяване на горите, биологичното и ландшафтно разнообразие, както и при прилагането на политиката на Европейската общност и поетите международни ангажименти в тази насока в териториалния й обхват на дейност.

(4) Дирекцията осъществява координация, методическо ръководство и контрол по прилагане на законодателството в областта на горите и опазването на околната среда в териториалния й обхват на дейност.

(5) При осъществяване на своята дейност администрацията се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност, координация, обективност и безпристрастност в рамките на своята компетентност.

Чл. 3. Териториалния обхват на дейност на Дирекцията включва териториите определени в Заповед № РД- 563/08.05.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, както и териториите на Защитените зони посочени в чл. 2, ал. 1 в границите на природния парк;

Чл. 4. Дирекцията има собствен печат и емблема (лого), която може да възпроизвежда върху своята кореспонденция, печатни издания, означения на природния парк, транспортни средства и друго нейно имущество.


Глава втора
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5. Дирекцията:

1. планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;

2. осъществява мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните екосистеми, съобщества и отделни таксони; състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;

3. разработва, организира и координира провеждането на образователни програми за местното население и посетителите на парка;

4. планира, организира и провежда курсове за обучение на работниците, служителите, собственици на поземлени имоти в горските територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;

5. организира изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;

6. координира и контролира рекреационните и туристическите дейности в рамките на своята компетентност;

7. кандидатства с проекти и програми за финансиране на извършваните от нея дейности пред регионални, национални и международни финансиращи институции след съгласуване с ИАГ;


страница [1] 2 3 4 5